۱۳۹۸ شنبه ۲۵ آبان
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: مسابقات Idea-talk
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: مسابقات Idea-talk
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
مسابقات Idea-talk برگزاری اولین دوره مسابقات سخنرانی راجع به یک ایده علمی (Idea Talk) در دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: مسابقات Idea-talk
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند:
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: رویداد نوآورانه حوزه سلامت
۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۴ مهر
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: رویداد نوآورانه حوزه سلامت
کمیته تحقیقات دانشجویی برگزار می کند: رویداد نوآورانه حوزه سلامت
کارگاه آموزشی نحوه ارزیابی اختراعات
۱۳۹۸ شنبه ۹ شهريور
کارگاه آموزشی نحوه ارزیابی اختراعات
کارگاه آموزشی نحوه ارزیابی اختراعات
برگزاری کارگاه آموزشی
از ایده تا اجرا
۱۳۹۸ چهارشنبه ۳۰ مرداد
برگزاری کارگاه آموزشی « از ایده تا اجرا »
از ایده تا اجرا