۱۴۰۰ دوشنبه ۳۱ خرداد

کارکنان مرکز رشد فناوری های سلامت دانشگاه کرمان

  

معاون مرکز: علی اکبر اسماعیلی رنجبر

Tel: +(۹۸)32114535

E-mail: aa.esmaeli@yahoo.com

 

کارشناس مدیریت فناوری: علی عمویی

Tel: +(۹۸)32111717

E-mail: a.amoei@gmail.com

 

کارشناس جذب و پذیرش:مهدی محمودی زرندی    

Tel: +(۹۸)32111613

E-mail: mzmahmoudi@yahoo.com

کارشناس تجاری سازی فناوری: صهبا احمدی

Tel: +(۹۸)32114534

E-mail: sahba.ahmadi@gmail.com

کارشناس مرکز: الهام نوحی

Tel: +(۹۸)32111613

elhamnoohi82@gmail.com