۱۳۹۸ شنبه ۲۵ آبان

آقای مهندس علی اکبر اسماعیلی رنجبر

معاون مرکز

Tel: +(۹۸)32114535

E-mail: aa.esmaeli@yahoo.com

=============================================================

آقای مهندس علی عمویی

کارشناس مدیریت فناوری

 

Tel: +(۹۸)32111717

E-mail: a.amoei@gmail.com

 

============================================================

خانم مهندس صهبا احمدی

کارشناس تجاری سازی فناوری

Tel: +(۹۸)32114534

E-mail: sahba.ahmadi@gmail.com

============================================================

خانم الهام نوحی

کارشناس مرکز

Tel: +(۹۸)32111613

elhamnoohi82@gmail.com

=================================================================

آقای مهدی محمودی زرندی

کارشناس جذب و پذیرش 

Tel: +(۹۸)32111613

E-mail: mzmahmoudi@yahoo.com